Агенция за преводи и легализация оторизирана от МВнР

nivo nivo nivo nivo

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСЛУГИ ПО ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ

І ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. С тези Общи условия /ОУ/ се уреждат взаимоотношенията между „САНА 21” ООД като Изпълнител на услуги по преводи и легализация на документи и потребителите – физически и юридически лица /Клиенти/ на такива услуги.

2. Данни за Изпълнителя - „САНА 21” ООД, БУЛСТАТ 131395710, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 119, партер, ап. 2, с адреси за упражняване на дейността: офис гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” № 119, партер, ап.2 и Кабинет за спешни преводи гр. София, ул. „Александър фон Хумболт” № 1, тел./факс /+359 2/ 944 34 55, +359 887 242 144, +359 888 440 640, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

3. Номенклатура на услугите - писмен превод, устен превод /консекутивен, симултанен, превод при придружаване в неформални събития/, редактиране на превод, коректура на текст, легализация на документи, превод и локализация на уебсайтове.

4. Документ - всеки материал в писмен, графичен или цифров вид, предоставен от Клиента с цел извършване на съответната услуга от Изпълнителя.

5. Превод – възпроизвеждане на съдържанието на текста на съответния документ от български на чужд език или обратното, както и от един чужд език на друг.

6. Преводач – лице с необходимата образователна езикова квалификация съгласно изискванията на МВнР.

7. Легализация на документ – унифициран способ за заверка и удостоверяване на публични актове съгласно Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г.

ІІ. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

1. Възлагането на услугите се извършва по поръчка на Клиента, с която се конкретизират документа, вида и обема на услугите, както и други съществени изисквания за тяхното изпълнение. При необходимост Изпълнителят изготвя оферта за исканите услуги.

2. При подаването на поръчката Клиентът е длъжен да предостави всички материали, необходими за изпълнението й, както и да заяви специфичните си изисквания.

3. След получаването на заявката Изпълнителят уточнява условията за изпълнението на услугите, цената и срока за извършването им и потвърждава приемането на поръчката.

4. Подаването на поръчката от Клиента и приемането й от Изпълнителя може да бъде извършено писмено в офиса на Изпълнителя или на посочен от Клиента адрес, по факс, електронна поща, с препоръчана пратка с обратна разписка или чрез упълномощен куриер.

5. Подписаната или изпратена и потвърдена по посочения ред поръчка се счита за сключен между страните договор за извършване на съответните услуги.

6. При постоянен средномесечен брой на документи за превод или друга услуга от един Клиент, страните могат да сключат рамков договор за абонаментно обслужване, като отделните възлагания се конкретизират също с поръчки.

7. С подаването на поръчката, съответно с подписването на рамковия договор, се счита, че Клиентът е запознат и е съгласен с тези ОУ.

8. Срокът за изпълнение на поръчката тече от заплащане на дължимия аванс и предаване на необходимите документи на Изпълнителя.

9. Услугата се счита за изпълнена с предаване на съответния готов документ от Клиента на Изпълнителя по уговорен между страните начин и посочен в т. ІІ.4, а в случаите на устен превод – с извършването му. С изключение на получаването на документи в офиса на Изпълнителя, в останалите случаи разходите и рискът са за сметка на Клиента. Евентуалният отказ за получаване от Клиента не е основание за неплащане на съответната услуга.

ІІІ. ЦЕНА НА УСЛУГИТЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.1. Стойността на услугите за превод и легализация се определят съгласно действащите към момента на възлагане на поръчката цени на Изпълнителя и договорени с Клиента и се формират в зависимост от езика, сложността на документа и срока за изпълнение на поръчката.

1.2. Езиците са разделени на четири езикови групи:

1.2.1. Основни европейски езици – английски, френски, немски, испански италиански, руски;

1.2.2. Други европейски езици – гръцки, турски, чешки, полски, сръбски, украински, хърватски, македонски, румънски, португалски.

1.2.3. Редки езици – албански, арабски, арменски, датски, иврит, норвежки, фламандски, унгарски, холандски, шведски.

1.2.4. Екзотични езици – виетнамски, грузински, китайски, корейски, монголски, фарси, фински, японски и др.

1.3. Нормалният капацитет за един преводач е 5 /пет/ преводачески страници на ден, в зависимост от това се определя и вида на поръчката. При бърза поръчка могат да се превеждат и над 5 /пет/ страници на ден. Ако е необходимо, един материал се поделя между двама и повече преводачи, за да бъде изпълнен в искания срок.

1.4. Цените за извършване на превод от чужд език на български или обратното за 1 /една/ страница в български лева без ДДС са публикувани на интернет страницата на Изпълнителя и са на разположение на клиентите в офиса.

1.5. При превод от един чужд език на друг се извършва превод от единия чужд език на български език и от български на съответния чужд език.

1.6. Цените за превод са формирани за една стандартна преводна страница - 1800 знака (30 реда/60 знака на ред, вкл. интервалите) от преведения текст (съгл. БДС EN 15038:2006) и се изчисляват по Word Count. Всяка започната страница се закръглява нагоре с точност до половин страница. Всеки отделен документ по-малък от една страница, се счита за една страница.

1.7. Допустимо е завишаване с 30 - 50% /тридесет - петдесет на сто/ на цените за превод в случаите на сложност или специфика на документа /напр. техническа, медицинска, юридическа или др. специализирана терминология, нуждаеща се от консултации, за изработване и попълване на таблици и др./

1.8. При голям обем или повторяемост на документите за превод, цените подлежат на допълнително договаряне.

1.9. Всеки следващ превод на повтарящ се документ се счита като редакция, която се таксува като ½ от цената на превода. Редакция може да се прави най-много два пъти за един и същи документ.

2. Цените и условията на услугите при устен превод, коректура на текст, превод и локализация на уебсайтове са по договаряне.

3. В случай, че не е възможно цената да бъде определена точно към момента на възлагане на поръчката, цената се посочва ориентировъчно и се изчислява след извършването на превода по горепосочения начин.

4. В цената на услугите на Изпълнителя не се включват държавните такси, в случай, че такива се дължат за съответната услуга и се заплащат предварително.

5. Цената за всяка поръчка се заплаща 50 % /петдесет на сто/ авансово /от определената или ориентировъчна стойност/ и окончателно плащане в 3 /три/ - дневен срок от изпълнението на услугата по някой от следните начини: в брой, с пощенски запис, чрез наложен платеж или банков превод по следната банкова сметка на Изпълнителя: Банка УниКредит Булбанк, IBAN BG36UNCR96601022083309, BIC UNCRBFSF.

ІV. РЕКЛАМАЦИИ

1. В 14 /четиринадесет/ - дневен срок от изпълнението на съответната услуга Клиентът има право да направи рекламация по качеството на изпълнението й. Рекламации са допустими относно конкретно посочени части на съответния документ.

2. Рекламации относно явни фактически грешки се уважават без възражения. В останалите случаи основателността на рекламацията се установява от независим експерт, избран по съгласие на двете страни.

3. В случай, че рекламацията е неоснователна, разходите за оценката на експерта са за сметка на Клиента. При основателна рекламация разходите за оценката на експерта са за сметка на Изпълнителя, като същият е длъжен да извърши за своя сметка необходимите корекции на документа в 7 /седем/ - дневен срок от оценката на експерта.

4. В случай, че в 14 /четиринадесет/ - дневен срок от изпълнението на съответната услуга Клиентът не направи рекламация по посочения по-горе ред, се счита, че изпълнението на услугата е прието без възражения.

 

V. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. Услугите се изпълняват съгласно българския стандарт за качество на преводаческите услуги БДС ЕN 15038:2006, правилата на добросъвестната търговска практика за съответната услуга и приетите от Изпълнителя изисквания на Клиента.

2. Изпълнителят отговаря за организиране на изпълнението на услугите и за извършването им в необходимия срок, със съответното качество и на договорената цена.

3. Отговорността на Изпълнителя се изключва при обективни обстоятелства извън неговия контрол, в т.ч. форсмажорни обстоятелства; действия/бездействия на държавни и административни органи или пощенски и куриерски фирми; посочен от Клиента грешен пощенски или електронен адрес; дефекти и повреди във физическите или електронните носители на документите или в техническите средства, използвани при изпълнение на услугите; кражба, грабеж или друго похищение на документите; последващи вреди или пропуснати ползи, настъпили след предаване на готовата поръчка на Клиента; отказ или неполучаването в срок по уговорения начин на резултатите от изпълнената услуга - в последния случай Изпълнителят се задължава да пази документите на Клиента за срок от 6 /шест/ месеца, като рискът от повреждането или погиването им е за сметка на Клиента.

VІ. НЕУСТОЙКИ

1. За забавено изпълнение на задълженията по сключения между страните договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 1% /едно на сто/ на ден от стойността на съответната поръчка, но не повече от 20% /двадесет на сто/ от общата дължима сума.

2. Изпълнителят не се счита в забава в случай, че неспазването на срока за изпълнение на съответната услуга се дължи на някоя от обстоятелствата, посочени в т. V.3.

VІІ. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Авторските права или другите права на интелектуална собственост върху резултатите от изпълнението на услугите принадлежат на Изпълнителя, като Клиентът има право да ги използва съгласно уговорените между страните начин и цел.

VІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.1. Изпълнителят се задължава да пази търговската тайна или други факти, данни, сведения и обстоятелства относно Клиента, които са му станали известни при или по повод изпълнението на услугите.

1.2. Не се счита нарушаване на задължението за конфиденциалност предоставянето на данни за Клиента и поръчката на трети лица – сътрудници, подизпълнители или партньори на Изпълнителя, ангажирани за изпълнение на съответната поръчка.

1.3. Задължението за конфиденциалност не изключва и правото на Изпълнителя да използва идентифициращите данни на Клиента в допустимите по закон случаи, както и за целите на своя фирмен маркетинг като напр. клиентски листи, рекламни материали, уебсайт линкове, статистически изследвания, маркетингови проучвания, публикации в пресата, интервюта и други подобни.

2. При подаването на поръчките се приема, че Клиентът е съгласен личните му данни да бъдат използвани от Изпълнителя /вкл. неговите сътрудници, подизпълнители и партньори/ в обема и по начина, необходими за извършването на съответната услуга, както и за посочените в предходната точка фирмени цели, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

ІХ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените въпроси в договора между страните, вкл. в тези ОУ, както и в случаите на спорове, се прилагат относимите разпоредби на действащото българско законодателство.

Х. ДЕЙСТВИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. Тези ОУ са неразделна част от сключения между Изпълнителя и съответния Клиент договор и са достъпни на интернет страницата на Изпълнителя – www.sana21bg.com.

2. Изпълнителят има право да променя ОУ за изпълнението на услугите. Измененията влизат в сила от момента на публикуването им на интернет страницата на Изпълнителя, с изключение на случаите на приетите заявки.

Уважаеми клиенти, 

Офисът ни на бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 119 ще бъде затворен от 07/09 до 13/09 вкл. поради годишен отпуск. Ако имате нужда от нашите услуги, моля, обръщайте се към офиса ни в кв. Гео Милев на посочените в интернет страницата ни телефони и електронен адрес. 

 

Начини на плащане

  • на място в офиса – в брой или чрез ПОС терминал
  • банков превод или с кредитна карта чрез системата на е-pay директно през нашата интернет страница
  • наложен платеж
Плащане чрез системата Epay.bg
Описание Сума
Преводачески услуги BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Продължавайки да използвате нашия сайт, Вие се съгласявате със нашата Политиката за поверителност.